Now the puppies are 2 days old

   
Female no.1: Mihakias Fender Black Cherry Burst alias "Blackie"

 

   
Female no.2: Mihakias Fender Midnight Wine alias "Winnie"

 

   
Female no.3: Mihakias Fender Vintage Blonde alias "Blondie"

 

   
Boy no.1: Mihakias Fender Ice  Blue Metallic alias "Icy"

 

   
Boy no.2: Mihakias Fender Gun Metal Blue alias "Gunner"

 

   
Boy no.3: Mihakias Fender Chrome Silver alias "Silver"

Back